Zorg

Waarom handelingsgericht werken?

Door handelingsgericht te werken willen we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen verbeteren.
HGW geeft een kader voor kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding zodat het schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen.
Door de fasen van het zorgcontinuüm heen werken leerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkracht, directie en CLB samen, waarbij ze systematisch de zeven uitgangspunten toepassen.

Werken volgens HGW betekent een verandering in denken:

• van wat een kind heeft (probleem) naar wat het nodig heeft
• van probleemgericht denken naar oplossingsgericht denken
• van een school die ouders informeert naar een school die daarnaast ook de ervaringen en deskundigheid van ouders benut in haar onderwijs

We passen al veel van de uitgangspunten toe. In die zin is HGW niet iets geheel nieuws of een totaal andere manier van werken.
HGW biedt een kader dat goed te gebruiken is bij reflectie, kwaliteitsverbetering en bewustwording: wat doen we al handelingsgericht en wat zouden we nog meer handelingsgericht willen doen?

Het is daarbij van belang om doelgericht en in kleine haalbare stappen te werken om van wenselijk naar haalbaar te redeneren.
Handelingsgericht werken is een proces van samen werken, samen leren, samen denken, samen spreken, samen uitproberen en samen stappen zetten naar een optimale begeleiding voor elk kind.

[zorgvisie]