Opvoedingsproject

Opvoedingsproject van ‘de Wemelweide’

Voor het opvoedingsproject van onze school hebben we ons gebaseerd op de vijf pijlers van het Katholiek Onderwijs. Deze pijlers zijn terug te vinden op onze muurschildering.

 1. Werken aan een schooleigen, christelijke identiteit
 2. Werken aan een degelijk, samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
 3. Stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak
 4. Een brede zorg- de ontplooiing van ieder kind
 5. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

1. De Wemelweide : een school met een eigen, christelijke identiteit

Op de muurschildering staat de kerk symbool voor het katholieke geloof. De school biedt leerlingen de kans om kennis te maken met het leven en de leer van de katholieke godsdienst.

De school begeleidt elk kind bij het ontdekken en beleven van attitudes en waarden die belangrijk zijn om zich later als volwaardige en gelukkige mensen te kunnen engageren. Beleefheid, solidariteit, eerbied, vertrouwen, enthousiasme, estetische en religieuze zingeving draagt de school hoog in het vaandel.

We vinden het belangrijk dat de kinderen leren een eigen mening te vormen en tegelijk het standpunt van anderen (ouders, vrienden, leerkrachten, … ) als waardevol te beschouwen.

2. De Wemelweide: een school met een geïntegreerd onderwijsaanbod

Op de muurschildering zie je kinderen die de kans krijgen om al doende te leren. We laten ze zelf ontdekken en experimenteren. Bij de kleuters vertrekken we vooral vanuit de leefwereld van de kinderen. We trekken de leefwereld van de kleuter naar de klas , in de thema’s en projecten.

Op school hechten we veel belang aan variatie en creatief omgaan met de leerinhouden waarin ontdekken, experimenteren en exploreren centraal staan. Eigen inbreng wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Zo leren de kinderen:

 • Vragen te stellen en deze ook te onderzoeken
 • Door opzoekeningen in boeken, internet, .. het antwoord erop te vinden
 • Hun werk, kennis , … te delen met andere kinderen.

Kleuters en leerlingen moeten kunnen meepraten en beslissen over de dingen die zij belangrijk vinden en die hen aanbelangen. Inspraak hebben betekent je eigen mening hebben en kunnen geven. In onze school is er ruimte om te communiceren met elkaar, met leerkrachten en directie. Samen maken we school!

3. De Wemelweide: een school met een stimulerend opvoedingsklimaat

Als school (de boomhut op de muurschildering) zijn we steeds op zoek naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te stimuleren, te begeleiden en te ondersteunen. Leren is niet enkel het vullen van vaten vol kennis maar tevens het opbouwen van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van bepaalde attitudes. We vinden het dan ook belangrijk dat elk kind actief betrokken is in het leren.

Onze opvoeding wordt gedragen door:

 • Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind. We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.
 • Leren is een sociaal gebeuren. Leren is SAMEN ontdekken, SAMEN werken, SAMEN leren, SAMEN leven
 • Onze optimistische visie ondersteunt elk kind. We geloven in groeikansen bij elk kind ondanks grenzen en beperkingen. Daarin begeleiden we hen optimaal.

4. De Wemelweide: een school met oog voor de ontplooiing van elk kind

De boom en de vruchtbare grond staan symbool voor de school die de kans en de nodige ondersteuning geeft aan elk kind om te groeien als totale persoon.

Elke leerkracht streeft ernaar een sfeer van vertrouwen te scheppen, een ”thuis” in de klas. Vandaar het belang dat elke leerkracht een luisterend oor en een meevoelend hart heeft voor elk kind.

Wij streven ernaar een sfeer te scheppen waar ieder kind zich aanvaard voelt, ongeacht het uiterlijk, voorkomen, sociale of culturele achtergrond. Deze waarden geven we mee in de opvoeding van elk kind. Iedereen is uniek, en dat mag!

Wij streven ook naar een aanpak op maat van elk kind. We geven kinderen de optimale kansen om postief te ontwikkelen zowel op vlak van leren, werkhouding als op sociaal-emotioneel vlak. Leerkrachten stemmen hun aanpak af op het kind en de context en ondersteunen het leerproces door remediëring, differentiatie en verrijking. We grijpen de positieve kenmerken en de talenten van het kind aan om te handelen. Deze brede zorg is gebaseerd op een transparante en constructieve samenwerking binnen het team , met de ouders en met het kind. Klasleerkrachten, het zorgteam, directie en ouders communiceren over de ontwikkeling op school en thuis van hun kind . In het kader van de zorgbreedte en de zorgverbreding doet onze school ook beroep op de ondersteuning van het CLB.

5. De Wemelweide: een school als deel van de gemeenschap

Wij willen in onze school niet enkel oog hebben voor elkaar maar ook voor de gemeenschap rondom de school, vandaar de achtergrond van de muurschildering.

We streven ernaar als gemeenschap samen te leven. Daarvoor zijn afspraken en regels nodig (cfr. schoolreglement, schoolbrochure). We willen dat door deze afspraken en regels, kinderen gaan beseffen dat deze nodig zijn om op een fijne, solidaire manier samen te leven.

We brengen de kinderen ook in contact met de levensgemeenschap rondom de school. We staan stil bij de gelijkenissen en verschillen in de omgeving en maken kinderen verwonderd over wat er leeft rondom de school (cfr. woonzorgcentrum, la Clairière, andere scholen, .. ).

We hebben oog voor de derde en vierde wereld. Zo leren ze respect hebben en nieuwsgierig zijn voor alle culturen en bevolkingsgroepen. Door wederzijds respect op te bouwen geloven we dat er meer respect en interesse zal komen in onze en andere culturen. Door verhalen levend te maken in onze school, leggen we de link met de belevingswereld van de kinderen en de wereld dichtbij en veraf.

Tenslotte maakt de school ook deel uit van de scholengemeenschap ‘De Groene Vallei’. Op regelmatige basis is er uitwisseling van informatie tussen de verschillende scholen. Op deze manier creëren we meer eenheid zonder onze eigenheid te verliezen.